top of page

תקני ISO, איכות הסביבה, בטיחות וגהות ותקינה בינלאומית

אודותינו

א.ג. ניהול פרויקטים הינה חברת ייעוץ המתמחה בתחומי הבטחת איכות

איכות סביבה, בטיחות וגהות(ISO תקני)

.ותקינה ישראלית ובינלאומית

 

צוות היועצים העובד בחברה בעל הכשרה בתחומים שונים ומגוונים כגון תעשיה וניהול, כלכלה, מקצועות הסביבה הבטחת איכות ועוד, ובאמצעותו נותנת החברה מענה כולל, מושלם ואיכותי ללקוחותיה. עובדי החברה הינם אקדמאים בעלי תואר שני בתחומים הרלוונטים ובוגרי קורסים מקצועיים רבים

.בתחומי עיסוקה של החברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015

  הינו תקן לניהול מערכת ISO תקן 9001

.איכות בחברה

התקן מגדיר דרישות למערכת

.נהלי איכות

 

 מהווה היום תנאי סף של ISO תקן 9001

חברות רבות במשק להתקשרות עם ספקים וקבלני משנה, תנאי סף לרישום כספק במשרד הבטחון ולהשתתפות במכרזים של חברות וגופים ציבוריים

.וממשלתיים רבים

יישום התקן בחברה "פותח דלתות רבות" בפני החברה להתקשרות עם חברות

.מובילות בארץ ובעולם

השירותים הניתנים
על ידינו

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

AS 9100/AS 9120

ISO 27001

ISO 13485

ISO 17025

תקן ישראלי 9301

כתיבת נהלים ומפרטים

לוחות זמנים ובקרה תקציבית

הסמכות חברת נתיבי ישראל

bottom of page